• Finques Sant Vicenç
  • C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, 250 local
  • 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
  • 936563161
  • CONTACTE
Cerca avançada

Avisos legals

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LAINFORMACIÓ (LSSI)


GESTIÓ IMMOBILIARIA DE FINQUES SANT VICENÇ SL, responsable del lloc web, d’araendavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, ambel qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i deComerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuarisdel lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari,comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquídisposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
GESTIÓ IMMOBILIARIA DE FINQUES SANT VICENÇ SL es reserva el dret de modificarqualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hihagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestesobligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de GESTIÓIMMOBILIARIA DE FINQUES SANT VICENÇ SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: finquessantvicenc.com
Nom comercial: FINQUES SANT VICENÇ
Denominació social: GESTIÓ IMMOBILIARIA DE FINQUES SANT VICENÇ SL
NIF: B62313473
Domicili social: C/ de Mossen Jacint Verdaguer, 250 08620 Sant Vicençs delsHorts (España)
Telèfon: 936563161
correu electrònic: vanessa@finquessantvicenc.com
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Barcelona, en el tomo 32745,folio 43, hoja número B- 215.718

2. DRETS DE PROPIETATINTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació,edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, elsdissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si ésel cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Totsels continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa depropietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registrespúblics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducciótotal o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix entot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol úsno autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets depropietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i quepoguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris,sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguéssuscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a quetercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i entot cas redirigir al lloc web principal de finquessantvicenc.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets depropietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparicióen el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre elsmateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incomplimentsdels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevoldels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònicinfo@finquessantvicenc.com.

3. EXEMPCIÓ DERESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de lainformació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estatmanipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informacióque el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur aterme determinades funcions que són considerades imprescindibles per alcorrecte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen,en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç lanavegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestescookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i nos’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la webreconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegaciósigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’haginregistrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservatsexclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es podenutilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrési nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindiblestècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no s’instal·laràcookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat dela recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si usplau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquestainformació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocsweb. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïtspels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus deresponsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a laretirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislaciónacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retiradaimmediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de lesautoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i contingutsemmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats,generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà quepermeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web delRESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats iforces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueigde tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislaciónacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Encas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut quepogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de formaimmediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. Enprincipi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat queexisteixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de forçamajor, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facinimpossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP iel nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignatautomàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquestainformació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudamentinscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitatd’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombred’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web,l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE IJURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes queconformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb elsserveis de la present web, serà la llei espanyola.

C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, 250 local
08620
Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
  • Finques Sant Vicenç
  • C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, 250 local
  • 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
  • 936563161

© Finques Sant Vicenç 2024

Avisos legals